注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

Pragmatics 语用学

Research, Application & Developmt Trend

 
 
 

日志

 
 
关于我

有时我喜欢安静,有时我喜欢热闹。 有时我喜欢加入人群,有时我喜欢远离他们,独自呆着。 冬天我渴望阳光,夏天我盼望下雪。 春去秋来,不变的是我的学术信仰、志向和兴趣。一直思考着:什么是语用?为什么要研究语用?怎样研究语用?研究语用需要具备哪些素质?谁在研究语用?语用研究的走势如何?存在哪些问题?等等。 我深信“宁静”方可“致远”的道理,努力走向这种境界。 求学、求真的路上,深深领悟到过程决定结果,过程大于结果,远远大于结果。

网易考拉推荐

Speciala programero oma?e al la 50-jara jubileo de E-elsendo de ?RI  

2015-03-12 17:37:09|  分类: 世语应用apliku e |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
Speciala programero oma?e al la 50-jara jubileo de E-elsendo de ?RI - Shaozhong Liu - Pragmatics  语用学

Speciala programero oma?e al la 50-jara jubileo de E-elsendo de ?RI

(GMT+08:00) 2014-12-19 20:39:34     Redaktoro:Shanshan
Litertipo ( Granda | Mezgranda | Malgranda )

Speciala programero oma?e al la 50-jara jubileo de E-elsendo de ?RI - Shaozhong Liu - Pragmatics  语用学


50a_jubileo.m4a

Saluton, karaj amikoj! Bonvenon al la programero Inter Ni. Mi estas Shanshan. La 19an de decembro, 2014, Esperanto-elsendo de ?ina Radio Internacia renkontas sian kvindekjaran jubileon. Oma?e al la soleno multaj amikoj, a?skultantoj, kaj eksaj laborantoj de nia redakcio sendis mesa?ojn kaj leterojn al ni por fari gratulon, rakonti siajn traviva?ojn kun la E-elsendo, a? doni belajn bondezirojn al nia estonteco. Ni tutkore dankas al vi ?iuj! La kompletaj enhavoj de la leteroj troveblas en nia retpa?o. Tamen pro tempolimo de la programero, mi legu nur kelkajn el ili.

La unua letero venas el s-ino Li Yuping, emeriti?inta veterano, unu el la fondintoj de nia Esperanto-elsendo. ?i laboris por la E-elsendo entute 38-jarojn ekde 1962 ?is 2000 kaj dedi?is siajn plej belajn jarojn al la elsendo, dum la lasta donis al ?i multajn eksterordinarajn traviva?ojn. ?i rememoris:

Speciala programero oma?e al la 50-jara jubileo de E-elsendo de ?RI - Shaozhong Liu - Pragmatics  语用学

"La 19a de decembro, 1964, estas granda festo de mi kaj miaj kolegoj. Tiutage la vo?o de ?inaj esperantistoj la unuan fojon sonoris en la firmamento, tio malfermis la novan periodon de ?RI. Mi aparte ?ojas ke mi kaj mia kolego Liu Junfang faris la unuan paroladon. Post unu semajno nin atingis la unua letero de Moskvo. Komprenu, ke en la tempo sen progresaj telekomunikadaj rimedoj tiu respondo devis esti rigardata kiel sage rapida. La skribinto estas Nguyen Van Guong, tiama ambasadoro de Sovetunio al Vjetnamio. Li konfirmis sian sukcesan a?skulton kaj adresis al ni varmajn gratulon kaj la?don. Sin sekvis dekkelkaj leteroj en malpli ol unu monato. Tiuj leteroj multe kura?igis nin.

Post kiam la ekonomio de ?inio pli kaj pli kreskas, kaj ?ia politiko de reformado kaj malfermo estas pli kaj pli profunde aplikata, la esperanta disa?digo de ?RI pli kaj pli progresas. La disa?digaj horoj multi?as, diversaj mediaj rimedoj estas prenataj. Oni povas ne nur a?skulti, sed anka? legi kaj televidi la porgramojn rete. Raportistoj de la redakcio aperas en ?iujara UK, kaj multaj a?skultantoj gastas ?e la redakcio. Per ?io ?i tio la esperanta disa?digo de ?RI anta?iras en Esperantujo.

Niaj a?skultantoj ofte la?das ke la esperanta disa?digo de ?RI servas kiel fenestro, tra kiu ili konas ?inion, kaj kiel amika rubando, kiu firme ligas ilin kaj ?inajn samideanojn. Mi volas aldoni ke la disa?digo estas anka? kanalo, la? kiu alilandaj esperantistoj aliras kaj ?inaj esperantistoj eliras. Per tiuj roloj ?i multe kontribuas por la amikeco inter popoloj, por la paco kaj harmonio de la mondo.

Mi estas tre feli?a ke mi laboris por la granda idealo. Kvankam mi jam fordonis mian stafetbastoneton, tamen mi trovi?as ankora? en la vicaro. Mi staras ?iam ?e miaj kolegoj, la?eble subtenas ilin kaj tutkore huraas por ?iu ilia progreso.

Mi fidas miajn junajn kolegojn. Ili estas firmaj kaj talentaj. Ili ?iam alte tenos la tor?on de ?inaj esperantistoj kaj anta?iros inter esperantaj disa?digoj de la mondo. Gloron kaj sukceson al ili!"

Speciala programero oma?e al la 50-jara jubileo de E-elsendo de ?RI - Shaozhong Liu - Pragmatics  语用学

Kiam komenci?is la E-elsendo de ?ina Radio Internacia, nia anta?ulo s-ino Wang Yuqin estis 23-jara?a. Nun ?i jam preparas festi sian 73an naski?tagon. ?i veis en la mesa?o "Ho, kien ja kuris la tempo!" Kvankam jam pasis pli 50 jaroj, tamen s-ino Wang ankora? memoras sian "anekdoton" dum lernado de Esperanto en universitato.

"Estis la jaro 1962. Iutage, kiam nia instruisto s-ro Feng Wenluo pa?is al restoracio por preni tagman?on, mi, jam fininta la man?adon, vidis lin survoje. Mi ?oje kriis: "Bonan guston al vi, instruisto Feng!" La maljuna instruisto mirige haltis kaj subite eksplodis je ridego tiel forta, ke lia denta protezo apenaǔ povis resti enbu?e. Mi estis surprizita de lia reago al mia bondeziro kaj stulte gapis antaǔ li. La afabla instruisto gaje demandis: "Kara, ?u mi estas franda?o? Vi deziras, ke mi estu bongusta, ?u?" Ho ve! Tiumomente, fulme venis al mi en la cerbon la vorto "apetito" jam lernita, kaj mi honte konsciis mian ridigan eraron. Jen estas la aparta stilo de s-ro Feng Wenluo, kiu kutimis insinui anstataǔ kritiki dum la instruado. Tiu ?i traviva?o donis al mi ege profundan impreson kaj fari?is ia impulso en mia lernado. ?is nun, ?iufoje kiam mi rememoris tiun "anekdoton", miaj lipoj pretervole kurbi?is je rideto. "

Okaze de la 50-jara jubileo de Esperanto-elsendo de ?RI, s-ino Wang Yuqin diris,

"En la festaj tagoj de nia jubileo, ni antaǔvidu, ke la sekva duonjarcento de nia Esperanto-disaǔdiga afero estos ankoraǔ pli brila kaj fruktodona!"

Speciala programero oma?e al la 50-jara jubileo de E-elsendo de ?RI - Shaozhong Liu - Pragmatics  语用学

S-ino Yu Jianchao, kiu ankora? laboras en nia E-redakcio, eklernis Esperanton en 1989 en Pekina Disa?diga Instituto, la nuna ?ina Komunikada Universitato. ?i ekkonis la tutan skipon de E-elsendo de ?ina Radio Internacia en la celebra kunsido por ?ia 25-jara jubileo. Multaj aferoj estas neforgeseblaj por ?i dum la 25-jara laboro en la E-redakcio. Tamen la plej impresa estas baki junajn esperantistojn en la universitato, kie ?i lernis. Estis la instruado ekde 2006 ?is 2010. ?i rememoris,

"Dum la instruado, mi investis miam tutan energion. Mi kondukis la junulojn al E-agadoj por plilar?igi ilian horizonton. Profitante la okazon, ke doktoro Probal Dasgupto invitite de ?RI vizitis ?inion en 2008, mi bonvenigis lin fari prelegon al la studentoj. Estis tre agrabla renkonti?o. Dum certa periodo post la renkonti?o li tenas korespondadon kun mi kaj unu el la studentoj. Li ?oje mesa?is foje al mi:"Mi dankas pro la informo, ke la gestudentoj viglas, kaj anka? mi esperas, ke iuj el ili konservos tiun interesitecon en la postaj jaroj. Esperanto ?ajnas havi propran kapablon sendepende de niaj personaj kapabloj, teni la intereson de iuj homoj, kaj ?uste tiuj homoj montri?as kontribuantoj."

Vere kiel li diris niaj studentoj elkreskis. Ili jam tute kapablas montri sian talenton por kontribui por nia Esperanto-kulturo. En la jaro 2009, kiam venis la 45-a jari?o de nia elsendo, viglis por celebri la jubileon tute junaj gekolegoj. Ili organizis la tritagan seminarion, kaj venigis fakulojn el lokaj asocioj. Estas tre sukcesa aktivado. La?dis la ?eestantoj.

Oni vidis la elkreskon de la nova generacio. Oni vidis la porgreson de E-elsendo.

Venas la 50-jara jubileo de E-elsendo! Ja estas gratulindaj! Aparte por ni, laborantoj per Esperanto kaj iasence por Esperanto. La 50-jara praktiko de E-Elsendo atestas, ke Esperanto estas esperoplena afero kaj estu da?ripova. "

Speciala programero oma?e al la 50-jara jubileo de E-elsendo de ?RI - Shaozhong Liu - Pragmatics  语用学

S-ro Yu Tao, vicprezidanto de ?ina Esperanto-Ligo, eksa estrarano de UEA, sendis al ni gratulmesa?on por la 50-jara jubileo. Li estis samklasano de s-ino Yu Jianchao en universitato kaj laboris en El Popola ?inio post diplomi?o. Li tre bone konas nian E-redakcion kaj menciis pri oraj vo?oj de nia elsendo. Li skribis,

"Fakte ?RI havas multajn orajn vo?ojn. La veteranoj Xie Yuming, Liu Junfang, Li Yuping, Hang Jun kaj Xue Meixian, mia kunlernanto-fratino Yu Jianchao, s-ro Zhao Jianping, junaj ?RI-aninoj Wang Fang kaj Wang Shanshan…la nomlisto povas esti sufi?e longa.

Ni spertis la evoluon de Esperanto en ?RI, la aparatoj moderni?as, la nova oficeja domo estas pli alta ol la anta?a, tekniko avangarda interreto estas aplikata. Ilia ora vo?o estis disa?digata per elektra ondo, per interreto, al la koroj de samideanoj. Ni kredas, ke Esperanto estos pli brila en ?RI pro la oraj vo?oj."

Speciala programero oma?e al la 50-jara jubileo de E-elsendo de ?RI - Shaozhong Liu - Pragmatics  语用学

Nia fidela a?skultanto s-ro Huang Yinbao lernis Esperanton en 1983, kaj komencis a?skulti nian E-elsendon tuj post la lernado. Li diris en la mesa?o,

"A?skultado al E-elsendo de ?RI, liberigis miajn paroladon kaj a?skultadon. ?RI estas ne nur radia elsendanto, sed anka? helpanto kaj kunlaboranto.

Nun trovi?as multaj esperantaj radioj. Mi a?skulti diversajn radiajn elsendojn. La? mia sperto, la elsendo de ?RI plej ta?gas por ?inaj komencantoj. ?ar la homaj kaj lokaj nomoj en fremdlandaj radioj ofte mise baras nian komprenon. Tamen multaj vortoj precipe la nomoj de homoj kaj lokoj en elsendo de ?RI estas facile kompreneblaj por ?inoj. Post la plena kompreno de ?RI ni povas facile alkutimi?i kaj kompreni elsendon de pola retradio kaj aliajn."

Speciala programero oma?e al la 50-jara jubileo de E-elsendo de ?RI - Shaozhong Liu - Pragmatics  语用学

Korea esperantisto Choi Man-Won diris, ke Pekino estas lia dua hejmurbo. ?ar li tie vivis 11 jarojn kaj doktori?is en ?ina Popola Universitato kun la fako de ?ina politiko. Dum la restado en Pekino li e? laboris en nia E-redakcio de aprilo, 2001, ?is oktobro, 2002. Li diris en la mesa?o, ke li ankora? klare memoras la raportadon de la Monda Pokalo, komune okazigita de Japanio kaj SudKoreio en 2002. Tio estis lia neforgesebla memoro. Krome li tre dankas la kolegojn de la E-redakcio, kiuj lernigis lin multe. Li skribis,

"Mi lernis kaj a?dis de ili pri la diversaj historia?oj je tutmonda Esperanto-movado kaj ?ina Esperanto-movado krom Esperanto mem. Anta?e mi havis preska? neniom da intereso pri la ideo de Esperanto kaj D-ro Zamenhof, iniciatinto de Esperanto, sed nur volis uzi ?in kiel bona ilo por voja?i eksterlanden. Sed pere de diversaj kontaktoj kaj interbabiloj kun tieaj veteranaj samideanoj, mi iom post iom kompreni?is, ke Esperanto ne nur estas simpla komunikilo inter homoj, kiuj parolas malsamajn lingvojn, sed anka? estas la ponto, kio ligas homojn trans rasoj, nacioj, malsamaj politikaj kaj kulturaj sistemoj ktp. La? mi, ili ?iuj havis sen?esajn energion kaj amon por Esperanto-movado kaj ili ne nur gvidis min en scioj de Esperanto kaj ?inio, sed anka? esprimis grandan amon kaj helpon al eskterlanda junulo en ?iutaga vivo kaj studo.

Unu kaj duon jaro kunlaboro en ?RI fini?is pro la finskribo de mia disertacio. Pasinta somero, mi moment vizitis ?RI-on kaj renkontis malnovajn amikojn S-ino Yu Jian-chao kaj S-ro Zhao Jianping. Ili estis la plej junaj kiam mi kunlaboris en ?RI, sed nun ili fari?is la plej a?aj. Multaj malnovaj esperantistoj jam emeriti?is. Kaj nun tre junaj novaj mienoj akceptis min.

Sagorapide kuras tempo sed mia memoro en ?RI ?iam klare restas. Kaj mi, de tempo al tempo a?skultas la elsendojn en interreto por trankviligi mian nostalgion al ?RI."

Speciala programero oma?e al la 50-jara jubileo de E-elsendo de ?RI - Shaozhong Liu - Pragmatics  语用学

Karaj amikoj, sen via a?skulto kaj subteno la E-elsendo de ?ina Radio Internacia ne povas festi sian 50-jaran jubileon. En la nomo de la redakcio, ni kore dankas al vi ?iuj, kaj esperas, ke ni kune trapasos la vanontan duonjarcenton! Nun ni finu la hodia?an programeron. Mi estas Shanshan, koran dankon pro via a?skulto! 

  评论这张
 
阅读(191)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018